365id Portal

365id & TSD Integration

Varför integrera?

Med en ID-verifieringslösning från 365id överförs rätt kundinformation snabbt, enkelt och säkert till ditt befintliga affärssystem för vidare bearbetning.

  • Snabbare kundprocess
  • Förbättrad kundupplevelse
  • Säker kundintroduktion

Kontakta oss

Anders Green,
Sälj- & Marknadschef

Jag hjälper dig mer än gärna om du har några frågor eller andra funderingar. Kontakta mig via formuläret eller använd kontaktuppgifterna nedan.

anders.green@365id.com
+46 10-12 21 903

Om TSD

Sedan 1983 har TSD försett sina kunder med webbaserade mjukvarulösningar för fleet management för att hantera deras hyr- och bilflottor.

TSD:s mjukvarulösningar används av oberoende och franchiseföretag, bilhandlare, biltillverkare och offentliga bilgrupper över hela världen. Mjukvaran ger kunderna ökat CSI, (Customer Satisfaction Index) minskat ansvar gentemot ansvar, du får strängare kontroll över flottan och alla dess kostnader samt ökad processeffektivitet och mycket mer.

TSD och 365id har samarbetat sedan 2020 och hoppas att kombinationen av deras erbjudanden kommer att vara revolutionerande för biluthyrningsmarknaden i allmänhet och USA-marknaden i synnerhet.

Lätthanterligt kundflöde

Integrationen mellan 365id och TSD infogar automatiskt textinformation och bilder från skannade körkort, pass och id-kort direkt i TSD:s hyreskontrakt.

Dessutom kommer verifieringsresultatet (grönt/gult/rött) för det skannade dokumentet att presenteras i hyresavtalet för senare referens

Du får en smidigare kundprocess och förhindrar id-bedrägerier genom att avslöja falska dokument. Allt du behöver göra är att infoga dokumenten i din 365id-skanner.

365id & TSD Integration

WHY INTEGRATE?

With an ID verification solution from 365id, the correct customer information is transferred quickly, easily, and securely to your existing business system for further processing.

  • Faster customer process
  • Improved customer experience
  • Secure customer onboarding

Contact us

Anders Green,
Sales & Marketing Director

I will be more than happy to assist you if you have any questions or other enquiries. Contact me through the form or use the contact info below.
anders.green@365id.com
+46 10-12 21 903

About TSD

Since 1983, TSD has provided its customers with web-based fleet management software solutions to manage their rental and car fleets.

TSD´s software solutions are used by independent and franchise rental companies, car dealers, car manufacturers, and public car groups worldwide. The software gives customers increased CSI, (Customer Satisfaction Index) reduced responsibility towards liability, you get stricter control over the fleet and all its costs as well as increased process efficiency and much more.

TSD and 365id have been collaborating since 2020 and hope that the combination of their offerings will be revolutionary for the car rental market in general and the United States market in particular.

Easy-to-handle customer flow

The integration between 365id and TSD automatically inserts text information and images from scanned driving licenses, passports, and ID cards directly into TSD’s rental contract.

In addition, the verification result (Green/Yellow/Red) of the scanned document will be presented in the rental agreement for later reference

You will have a smoother customer process and prevent ID fraud by revealing fake documents. All you need to do is to insert the documents in your 365id Scanner.