365id Portal

365id & Renteon Integration

Varför integrera?

Med en ID-verifieringslösning från 365id överförs rätt kundinformation snabbt, enkelt och säkert till ditt befintliga affärssystem för vidare bearbetning.

  • Snabbare kundprocess
  • Förbättrad kundupplevelse
  • Säker kundintroduktion

Hur funkar det?

Play Video

Kontakta oss

Anders Green,
Sälj- & Marknadschef

Jag hjälper dig mer än gärna om du har några frågor eller andra funderingar. Kontakta mig via formuläret eller använd kontaktuppgifterna nedan.

anders.green@365id.com
+46 10-12 21 903

Om Renteon

Renteon Car Rental Solution är en del av VIP-DATA d.o.o baserat i Kroatien. Med sin expertis, kunskap, flexibilitet och innovativa tillvägagångssätt skapar de mjukvarulösningar för att säkerställa en konkurrensfördel för sina kunder.

Renteon erbjuder biluthyrningsföretag på flera plattformar automatisering och förenkling av uthyrningsverksamheten för fordon. De hjälper till med fordonsflottan, spårar och bearbetar bokningar över olika onlinekanaler och hanterar den ekonomiska aspekten av sin verksamhet.

Sist men inte minst kommer Renteon att komma med rapporteringsfunktioner som hjälper användare att få datadriven insikt om lönsamheten och prestanda för sin verksamhet.

Renteon och 365id har arbetat tillsammans sedan 2019 med målet att vår gemensamma lösning ska skapa mervärde för våra kunder.

Lätthanterligt kundflöde

Renteon stöder fullt ut användningen av en 365id Scanner med alla verktyg som behövs för kundhantering. Med bara ett klick kommer 365id automatiskt att infoga bilder och text från skannade id-handlingar, körkort och pass i hyreskontraktet och spara dem i adressboken. Informationen från adressboken kan, när den har sparats, återanvändas för kundens framtida avtal.

Allt du behöver är tillgång till internet och skannern. Med våra skannrar minskar du avsevärt manuellt arbete och eventuell risk för datainmatningsfel.

365id & Renteon Integration

WHY INTEGRATE?

With an ID verification solution from 365id, the correct customer information is transferred quickly, easily, and securely to your existing business system for further processing.

  • Faster customer process
  • Improved customer experience
  • Secure customer onboarding

How does it work?

Play Video

Contact us

Anders Green,
Sales & Marketing Director

I will be more than happy to assist you if you have any questions or other enquiries. Contact me through the form or use the contact info below.
anders.green@365id.com
+46 10-12 21 903

About Renteon

Renteon Car Rental Solution is part of VIP-DATA d.o.o based in Croatia. With their expertise, knowledge, flexibility, and innovative approaches, they create software solutions to ensure a competitive advantage for their customers.

Renteon offers car rental companies on several platforms automation and simplification of the rental business for vehicles. They help with the vehicle fleet, track and process bookings across various online channels and manage the financial aspect of their business.

Last but not least, Renteon will come with reporting features that help users gain data-driven insight into the profitability and performance of their business.

Renteon and 365id have been working together since 2019 with the goal that our joint solution will create added value for our customers.

Easy-to-handle customer flow

Renteon fully supports the use of a 365id Scanner with all tools needed for customer management. With just one click, 365id will automatically insert pictures and text from scanned ID documents, driver’s licenses, and passports into the rental contract, and save them inside the address book. The information from the address book, once saved, can be reused for the customer’s future contracts.

All you need is access to the internet and the 365id Scanner. With our scanners, you are significantly reducing manual work, the possible risk of data entry errors and reveal fake driving licenses.