365id Portal

HR

Vi erbjuder id-verifieringslösningar för HR-avdelningar

Verifiera dina anställda och var säker på vem du anställer och motverka kriminell aktivitet inom din bransch

Några kunder

Varför 365id?

Med våra lösningar kan HR-avdelningar verifiera id-handlingar och vara säkra på att rätt person anställts för jobbet.

Vårt kompletta ekosystem av lösningar för id-verifiering erbjuder både fysiska skannrar och online-id-verifiering.

Fler fördelar för dig

Våra lättanvända lösningar skapar en säkrare arbetsmiljö, Vi erbjuder en smart och enkel lösning för HR-avdelningar. Våra tjänster är snabba att komma igång med och kräver inga interna resurser eller andra investeringar.

Förbättrad kundprocess

Att automatisera kundprocessen/KYC sparar tid och pengar. Integrera med ditt befintliga affärssystem för vidare bearbetning av insamlad kunddata.

Stoppa id-bedrägerier

Att verifiera id-handlingar från hela världen i realtid gör det enkelt för dig att bekräfta identiteten på dina kunder. Snabbt, säkert och pålitligt.

Lätt att använda

Våra tjänster är snabba att börja med och kräver inga interna resurser eller andra investeringar. Att komma igång är enkelt och kräver ingen längre utbildning.

Adminportal

Navigera och kontrollera din kunddata och kundprocess på ett ställe. Fullständigt GDPR-kompatibel ger portalen dig full kontroll och detaljerad information om dina data.

More information

Get in touch and we will tell you more about how we can help you in your business. 

Ett ekosystem för id-verifiering

Oavsett om du vill använda våra fysiska id-skannrar, id-app eller SDK har vi lösningen. Vår infrastruktur och ekosystem gör det möjligt att använda olika lösningar för att samla in data, verifiera och överföra information.

Kundidentifiering är idag ett lagkrav för många branscher, så kallad ”know you customer”, som är riktlinjer för organisationer och företag för att stoppa penningtvätt och finansiering av illegal verksamhet.

Verifiering i realtid

365id ID Scanner

Med 365id verifieras id-handlingar från hela världen i realtid, vilket gör det enkelt och smidigt för bilhandlare att verifiera sina kunders identitet.

Äktheten av id-handlingar och deras utgångsdatum verifieras på några sekunder och svaret presenteras direkt. Som en del av tjänsten ingår möjligheten att lagra bilderna på de skannade id-handlingarna. Bilderna kan användas till t.ex. utredningar och du som kund bestämmer lagringstiden.

Bilhandlare som använder 365id har också fördelen att bedrägerier förhindras, eftersom bedragare ofta undviker anläggningar där 365id Scanners finns.

Integrera med ditt affärssystem

Integrera enkelt våra tjänster med ditt befintliga kundhanteringssystem för sömlös överföring av kundinformation från skannade dokument. Lägg även till den utökade tjänsten Körkortskollen som är en koppling till Transportstyrelsen för automatisk och snabb verifiering av spärrade eller förlorade körkort.

Att samarbeta med oss innebär att säkerheten för din verksamhet höjs och förbättras genom smidigare och säkrare arbetsprocesser. Samtidigt blir kundhanteringsprocessen och själva affärsuppgörelsen mellan dig och kunden snabbare och säkrare för båda parter.

Vad säger våra kunder?

HR

We offer ID verification solutions for HR departments

Verify your employees, their identity and counter criminal activity within your industry

Trusted by

Why 365id?

With our solutions, HR departments can verify ID documents and be sure that the right person with a genuine ID document is hired and gets access to company information, vehicles, etc.

Our complete ecosystem of ID verification solutions offers both physical scanners and online ID verification.

More Benefits for you

Our easy-to-use solutions create a safer working environment, We offer a smart and simple solution for HR departments. Our services are quick to get started with and require no internal resources or other investments. 

Improved Customer process

Automating the KYC/Identity Verification process saves time and money. Integrate with your existing business system for further processing of the collected customer data.

Stop ID Fraud

Verifying ID documents from all over the world in real-time makes it easy for you to confirm the identity of your customers. Fast, secure, and reliable.

Easy To Use

Our services are quick to start with and require no internal resources or other investments. The onboarding process is easy and doesn't require extended training.

Admin Portal

Overview, navigate and control your customer onboarding process in one place. Fully GDPR compliant the portal gives you full control and detailed information of your data.

More information

Get in touch and we will tell you more about how we can help you in your business. 

One ID verification ecosystem

Whether you want to use our physical ID scanners, ID App, or SDK we have the solution. Our infrastructure and ecosystem make it possible to use different devices to collect data, verify and transfer information.

Customer identification is today a legal requirement for many industries, so-called “know you customer”, which are guidelines for organizations and companies to stop money laundering and financing of illegal activities.

Real-time verification

365id ID Scanner

With 365id, ID documents from all over the world are verified in real-time, which makes it easy and smooth for car dealers to verify the identity of their customers.

ID documents’ authenticity and expiration date are verified in a few seconds and the answer is presented instantly. As part of the service, the ability to store the images of the scanned ID documents is included. The images can be used for e.g. investigations and you, as a customer, determine the storage time.

Car dealers who use 365id also have the advantage of preventing fraud, and fraudsters tend to avoid car dealers’ offices where 365id Scanners are located.

Integrate to your business system

Easily integrate our services with your existing customer management system for seamless transfer of customer information from scanned documents 

Collaborating with us means that the safety of your business is increased and improved through smoother and safer work processes. At the same time, the customer management process and the actual business settlement between you and the customer becomes faster and more secure for both parties.

Testimonials