365id Portal

365id & Calyx Integration

Varför integrera?

Med en ID-verifieringslösning från 365id överförs rätt kundinformation snabbt, enkelt och säkert till ditt befintliga affärssystem för vidare bearbetning.

  • Snabbare kundprocess
  • Förbättrad kundupplevelse
  • Säker kundintroduktion

Kontakta oss

Anders Green,
Sälj- & Marknadschef

Jag hjälper dig mer än gärna om du har några frågor eller andra funderingar. Kontakta mig via formuläret eller använd kontaktuppgifterna nedan.

anders.green@365id.com
+46 10-12 21 903

Om Calyx Valutaväxling

365id hjälper dig att säkra din Know Your Customer-process (KYC). 365id integrerat med Calyx infogar automatiskt kundinformation och bilder från skannade körkort, pass och id-kort direkt i ditt Calyx växelkontorssystem.

Med en 365id-lösning får du en tjänst som är enkel att använda och ger en snabbare metod för autentisering och lagring av id-handlingar. Som valutaväxlare kan vår teknik skydda dig och dina kunder från kriminell aktivitet och samtidigt hjälpa dig att uppfylla de nödvändiga lagkraven, särskilt penningtvättslagen (AML).

Integrationen med Calyx gör att du kan använda en 365id Scanner på fler än en disk och smidigt överföra kundinformation till rätt kundtransaktion

365id & Calyx Integration

WHY INTEGRATE?

With an ID verification solution from 365id, the correct customer information is transferred quickly, easily, and securely to your existing business system for further processing.

  • Faster customer process
  • Improved customer experience
  • Secure customer onboarding

Contact us

Anders Green,
Sales & Marketing Director

I will be more than happy to assist you if you have any questions or other enquiries. Contact me through the form or use the contact info below.
anders.green@365id.com
+46 10-12 21 903

About Calyx Currency Exchange

365id helps you secure your Know Your Customer (KYC) process. 365id integrated with Calyx automatically inserts customer information and images from scanned driving licenses, passports, and ID cards directly into your Calyx exchange office system.

With a 365id solution, you get a service that is easy to use and provides a faster method for authentication and storage of ID documents. As a currency exchanger, our technology can protect you and your customers from criminal activity and at the same time help you meet the necessary legal requirements, especially the Money Laundering Act (AML).

The integration with Calyx enables you to use one 365id Scanner for more than one desk and smoothly transfer customer information to the right customer transaction